ܟܘܬܪܐ ܕܟܬܫܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܡܪܟܐ- ܘܝܕܥܘ

Assyrian 3 views
ܟܘܬܪܐ ܕܟܬܫܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܡܪܟܐ- ܘܝܕܥܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ ܚܕ ܫܒܬܐ ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܐܡܪܟܐ ܟܘܬܫܐ ܒܘܬ ܩܪܡܢܐ ܕܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܗܠܡ ܐܝܬܠܗ ܟܘܬܪܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.

Add Comments