ܚܕܐ ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܚܕ ܦܠܝܫܓܐ(ܕܘܟܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ) ܕܐܪܡܟܘ ܕܥܪܒܣܬܢ

Assyrian 11 views
ܚܕܐ ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܚܕ ܦܠܝܫܓܐ(ܕܘܟܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ) ܕܐܪܡܟܘ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܪܡܟܘ ܕܝܡܢ ܗܘܐܠܗ̇ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܡܘܫܟܝ ܒܡܘܫܟ ܕܩܘܕܣ ܕ2 ܒܡܕܝܢܰܢܬ ܕܓܻܕܗ.ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܐܡܪܗ: ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܒܡܘܫܟ ܡܚܝ ܐܪܡܟܘ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.

Add Comments