ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܘܗܣܢ ܦ̇ܚܪܝ ܙܕܗ ܚܕ ܡܢ ܕܢܫܡܢܕ ܓܘܪܐ ܕܐܝܪܢ

Assyrian 30 views
ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܘܗܣܢ ܦ̇ܚܪܝ ܙܕܗ ܚܕ ܡܢ ܕܢܫܡܢܕ ܓܘܪܐ ܕܐܝܪܢ ܐܗܐ ܬܪܘܪܪ ܗܘܐܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܫܝܢܐ ܕܕܝܗ ܒܐܒܣܪܕ ܕܕܡܐܒܼܢܕ

Add Comments