ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܒܝܐ̈ ܩܡ ܬܪܥܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ

Assyrian 15 views
ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܒܝܐ̈ ܩܡ ܬܪܥܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܨܘܒܝܐ ܒܓܻܡܥܝܬܐ ܩܡ ܒܢܝܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܘܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܕܐܢܫܡܢܕ ܓܘܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܣܢ ܦ̇ܚܪܝ ܙܕܗ

Add Comments