ܚܙܝܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܢ ܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ

Assyrian 5 views
ܚܙܝܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܢ ܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܕܗܘܐܠܗ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ. ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ33 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܓܢܬܐ̈.

Add Comments