ܚܙܝܡܘܢ̈- ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ: ܡܚܝܬܐ ܕܓܘܠܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܘ ܗܓܻܓܻܝܬܐ̈ ܓܘܕܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕ ܕܓܻܝܫ ܐܠ ܙܘܠܡ ܘ ܙܘܢܢܐ ܘ ܙܒܢܢܐ ܕܝܩܛܢܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܥܠܬܐ

Assyrian 3 views

Add Comments