ܣܘܟܠܐ ܕܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܢܣܢ ܫܢܰܬܐ ܚܕܰܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ- ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܪܒܐ ܡܢ ܡܝܩܪܐ ܓܘܪܓܝܙ ܥܝܣܐ ܚܐܢܝ

Assyrian 9 views
ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܗܕܝܬܐ ܒܝܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܪܡܝ

Add Comments