ܘܝܕܥܘ: ܗܡܙܡܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܪܒܝ ܘ ܦܠܚܐ̈-1

Assyrian 3 views
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܡܢ ܓܒܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܦܠܚܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܒܝܕ ܕܫܡܢܐ̈ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܕܩܘܕܣ ܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܟܻܡ ܓܘܪܬܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܦܠܘܛܝܩܐ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܣܝܐ.

Add Comments