رنجهای یک پیرمرد افغانستانی

Dari Radio 7 views
پیرمردی که در زیر بار شکنجه و تحقیر فقر داد غریبی و بی کسی سر می دهد

Add Comments