مرز مهربانی

Dari Radio 1 views
ایران و افغانستان همسایگانی همیشگی با تاریخ و پیوندهای ناگسستنی حقیقتی که امپریالیسم رسانه ای معاند بر نمی تابد

Add Comments