بهره از هر امکان حلال و شمروع برای مقابله با صهیونیستها مجاز است

Dari Radio 2 views
رهبر انقلاب :بهره گرفتن از هر امکان حلال و مشروع مجاز است ولي موکدا بايد از اعتماد به دولت هاي غربي و مجامع جهاني وابسته به دولت هاي غربي پرهيز کرد

Add Comments