جان پدر کجاستی؟

Dari Radio 10 views
دانشگاه کابل هدف حمله تروریستی داعش قرار گرفت و 22 نفر جان خود را از دست دادند.

Add Comments