وحشیگری پلیس با شهروند بدون ماسک!

Dari Radio 0 views
پلیس انگلیس برای دستگیری فردی که با وجود قوانین قاطع، از پوشیدن ماسک سر باز زده و محل را هم با کندی ترک می‌کرد، دست به خشونت زد

Add Comments