دعای عجیب کشیش حامی ترامپ در کلیسا

Dari Radio 2 views
پرودگارا! انتخابات دیگری ترتیب ده تا ترامپ انتخاب شود و همه به راه راست برگردند

Add Comments