ناامنی قصه ی هر روز افغانستان

Dari Radio 3 views
بر اثر انفجار یک بمب مغناطیسی در منطقه دهبوری کابل دو نفر زخمی شده اند

Add Comments