رئیس بیماری های عفونی آمریکا ، کرونا تا نیمه ی دوم2021 هست

Dari Radio 1 views
آب پاکی "رئیس سازمان بیماری‌های عفونی آمریکا" روی دست مردم کشورش درباره کرونا: بازگشت به شرایط عادی قبل کرونا تا نیمه دوم سال 2021 امکان پذیر نیست

Add Comments