واحسرتای یک نماینده ی پارلمان افغانستان از مصائب کشورش

Dari Radio 1 views
این است حضور دو دهه ای اشغالگر آمریکایی که وعده ی پیشرفت و دموکراسی را به افغانستان داد .

Add Comments