افغانستان سرزمین در گرفته

Dari Radio 0 views
ای وطن ترا نازم‌نسل قهرمان داری درسراسر دنیا نام جاویدان داری

Add Comments