افغانستان و ترفندهای بی رحمانه ی شکار پرندگان

Dari Radio 0 views
شکار پرنده گان در فرخار این شوق است یا ظلم ؟

Add Comments