اعتراف همگان به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران

Dari Radio 0 views
یکی از سیاست‌های آمریکا برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ایران، فشار حداکثری بود که به اذعان دوست و دشمن این سیاست با شکست مواجه شده است

Add Comments