با رسانه های موجود افغانستان جوان به رشد نمی رسد

Dari Radio 0 views
جوان بی غیرت یک مملکت ، مملکت را ویران میکند

Add Comments