سیمای کابل پس از هر بارش

Dari Radio 0 views
کابل پایتخت افغانستان با هر بار بف و باران باری خودش تبدیل به دریاچه ای غیر قابل عبور می شود

Add Comments