خودکشی نظامیان آمریکایی

Dari Radio 1 views
گزارش پنتاگون از افزایش تعداد خودکشی در میان نظامیان آمریکا نسبت به سال قبل از آن خبر می دهد

راساس گزارش سالیانه پنتاگون طی سال گذشته میلادی ۴۹۸ نظامی ارتش این کشور خودکشی کرده اند که ۳۴۴ نفر از آنها را نظامیان درحال خدمت در ارتش آمریکا تشکیل می دهند.

گزارش پنتاگون از افزایش تعداد خودکشی در میان نظامیان آمریکا نسبت به سال قبل از آن خبر می دهد که تعداد ۳۲۶ مورد خودکشی و همچنین نسبت به دو سال قبل از آن یعنی سال ۲۰۱۷ بیشتر است که طی آن ۲۸۷ نظامی آمریکایی خودکشی کرده بودند.

Add Comments