راز موفقیت چین در مهار ویروس کرونا

Dari Radio 1 views
قوانین سختگیرانه دولت چین و همکاری مردم از عوامل کنترل کامل ویروس کرونا در پرجمعیت ترین کشور دنیا بود

Add Comments