مکالمه بیسیم سردار سلیمانی در اولین لحظات فتح بوکمال

Dari Radio 2 views
ویدئویی از مکالمه بیسیم حاج قاسم سلیمانی در اولین لحظات فتح بوکمال در سالروز این اتفاق منتشر شده است

Add Comments