وقتی که اشرف غنی در پارلمان کنترلش را از دست می دهد

Dari Radio 1 views
وقتی یک یاز نمایندگان پارلمان انتقاد و اعتراضهایش را در هنگام حضور اشرف غنی در پارلمان اعلام می کند ، غنی با عصبانیت جایگاه را ترک می گوید

Add Comments