گوشه ای از شیطنتهای آمریکا از زبان کرزی

Dari Radio 1 views
بازگوکردن گوشه ازخباثت های شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار از زبان رئیس جمهور سابق جناب آقای کرزی

Add Comments