ایران کشوری متعهد و خواستار کاهش تنش

Dari Radio 1 views
رئیس جمهور: سیاست ایران همانطور که بارها تاکید کردیم تعهد برابر تعهد است کاهش تنش برابر کاهش تنش است اگر همچون اراده ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشد به نظر من حل مسئله بسیار آسان است

Add Comments