دولت آتی آمریکا سیاستهای ترامپ را محکوم کند

Dari Radio 1 views
روحانی: دولت آتی آمریکا باید جبران گذشته را انجام بدهد / نسبت به ملت ایران ما امیدواریم دولت آینده آمریکا سیاست های ترامپ را نسبت به ایران با صراحت محکوم کند

Add Comments