از تحصیل در ایران تا وزارت در افغانستان

Dari Radio 0 views
از دانشگاه پیام نور ایران، تا وزارت مخابرات افغانستان :معصومه خاوری، وزیر زن افغانستانی که در سن ۳۵ سالگی به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان منتسب شده‌است، پیشتر تحصیلات مدرسه خود را در ایران تمام کرده و پس از تحصیل در رشته حقوق دانشگاه پیام نور بعنوان یک زن جوان به این مقام رسید.

Add Comments