ترس باعث اخلال در فهم می شود

Dari Radio 15 views
کسی که از دشمن بترسه هم دنیا و هم آخرت رو از دست میده، کسی که بترسه فهمشو از دست میده...!

Add Comments