فوزیه کوفی ، عضو هیئت مذاکره کننده ی افغانستان با طالبان

Dari Radio 1 views
یک صلح باوقار و پایدار به مشارکت زنان بستگی دارد. :فقط برای امور زنان صحبت نمی کنند. ایده من برای صلح یک افغانستان واحد است که در آن همه زنان، مردان، مذهبی ها و اقوام و سایر گروه ها از یک زندگی آرام و ایمن برخوردار باشند

Add Comments