صداي ساز قيجك سرباز اردوی ملی افغانستان

Dari Radio 1 views
‏صداي ساز قيجك صيف الله سربازي كه اگر جنگ نمي بود دوست داشت موزيسين باشد.

Add Comments