صادرات زهر عقرب افغانستان

Dari Radio 0 views
افغانستان به ارزش هر گالن ۳۹ میلیون دالر به آمریکا زهر عقرب صادر می‌کند

Add Comments