قومندان امیر خطاب به طالبان: به نام ملت و دین عامل ویرانی نباش

Dari Radio 8 views
قومندان امیر خطاب به طالبان: ملت را که شما ادعا دارید به خاطرش می جنگید؛ به نام دین پل و پلچک و راه اش را از بین بردید، تاسیسات عام المنفعه را ازبین بردید، کلنیک و شفاخانه را از تخریب کردید و ملت را به نام دین می کشید. در برابر شما تا روزی می جنگم که خداوند برایم توان نصیب کرده.

Add Comments