ورزشکارافغانستانی با از دست دادن پایش از پا ننشست

Dari Radio 1 views
عبدالاحد امیری، ورزشکاری که با از دست دادن یک پا اش هنوز هم به ورزش ادامه می دهد، میگوید که آرزوی روز را میکند که افغانستان به صلح دایمی دست یابد

Add Comments