افغانستان زیبا

Dari Radio 1 views
قندهار از ولایتهایی با جاذبه های طبیعی و تاریخی چشم نواز در افغانستان است

Related

Add Comments