شلیک صدها موشک فقط در چند ثانیه

Dari Radio 10 views
شلیک چند صد موشک آنهم در چند ثانیه قدرت واقعی نظام جمهوری اسلامی است که امید را به دوستان و ترس را در دل دشمنان نهادینه می کند

Add Comments