جاری شدن آب در بند کمال خان افغانستان

Dari Radio 9 views
جاری شدن آب در بند کمال خان و رقص و گریه های شادی باشنده گان محل چه زیباست. نیمروز عزیز دوباره سیراب و سبز خواهد شد.

Add Comments