ادعای طالبان مبنی بر تشکیل نظامی همه شمول

Dari Radio 9 views
هیئت طالبان در تهران در یک کنفرانس خبری از سیاست ایجاد حکومت همه شمول بدون تبعیض سخن گفت

Add Comments