ژنرال دوستم ؛ من ساده را به حال خودم بگذارید

Dari Radio 1 views
ژنرال دوستم ؛ می گویند ژنرال دوستم ساده است ، به کار خودتان باشید و من ساده را به حال خودم بگذارید

Add Comments