پیرمرد سمنگانی روزانه یک کیلو سنگ می خورد

Dari Radio 2 views
یک مرد ۹۱ ساله در ولایت سمنگان از هفت دهه به این‌سو روزانه یک کیلوگرام سنگ می‌خورد. نکته جالب توجه این‌که، او به هیچ نوع بیماری و ناراحتی ناشی از سنگ خوردن، مبتلا نیست.

Add Comments