متضرران آتش سوزی اسلام قلعه ایران دوستی کرد و دولت دشمنی!

Dari Radio 1 views
به کجا برم شکایت، وطنی که سر ندارد در آتش‌سوزی اسلام قلعه کی مقصر بود، از زبان این شخص بشنوید

Add Comments