مارشال دوستم ایجاد امارت اسلامی در افغانستان ناممکن است.

Dari Radio 2 views
مارشال عبدالرشید دوستم در یک گردهمایی می‌گوید که ایجاد امارت اسلامی در افغانستان ناممکن است.

Add Comments