اعتراف اعضای داعش از ارتباطاتشان با برخی از اساتید کابل

Dari Radio 10 views
اعتراف های اعضای گروه داعش که با مبشر مسلم یار و چند استاد دانشگاه دیگر در کابل در ارتباط بودند و تحت تأثیر صحبت های آنها به گروه های تروریستی گرایش پیدا کرده بودند.

Add Comments