اظهارات داکتر عبدالله در خصوص بازداشت مبشر مسلمیار.

Dari Radio 1 views
اظهارات داکتر عبدالله در خصوص بازداشت مبشر مسلمیار که به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش از دانشگاه کابل بازداشت شده بود.

Add Comments