کابل در مظلومیت مضاعف ناشی از ناامنی ها

Dari Radio 1 views
صحنه های درد آوری که هر روز ملت مظلوم افغانستان بخصوص کابلی ها تجربه می کنند

Add Comments