دوستم استخبارات ما کجاست ؟!

Dari Radio 10 views
مارشال دوستم می‌گوید که چرا استخبارات پاکستان فعال است و اما از ما نیست.

Add Comments