موضعگیری امنیت ملی افغانستان در مقابل انصاری

Dari Radio 3 views
رییس امنیت ملی: در مقابل گفته‌های اخیر مولوی انصاری اقدام قانونی می‌کنیم. مشاور امنیت ملی: هر کسی که بر ضد نظام مردم را تحریک کند باغی است.

Add Comments