سیاف ، سنگرداری عزتی است که هیچ کار دیگر ندارد

Dari Radio 1 views
یک ساعت سنگرداری برابر است با ۶۰ سال نماز! عبدالرب رسول سیاف در واکنش به سخنان مولوی انصاری، به نیروهای امنیتی می‌گوید: قسم به‌خداست که شما در باعزت‌ترین وظیفه قرار دارید! سنگر داری؛ عزتی‌ست که در هیچ کار دیگر وجود ندارد.

Add Comments